Działalność branżowa

CHRONOLOGIA NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ KCF W SPRAWIE ZDJĘĆ DO DOKUMENTÓW i INTEGRACJI ŚRODOWISK BRANŻOWYCH

 

 1. 20.02.2004 r. stanowisko Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Fotografów przy ZRP, w sprawie programu pilotażowego 14 kabin bez uzgodnienia z branżą fotograficzną w urzędach Adm. Państwowej z udziałem Min. Infrastruktury. OKBF desygnuje do dalszych działań w tym zakresie zarząd Krajowego Cechu Fotografów w Katowicach.

 2. Marzec 2004 – Zarząd KCF podejmuje decyzję o oficjalnym działaniu na rzecz wszystkich Zakładów Fotograficznych w całym kraju.

 3. 31.03.2004 r. OKBF + ZRP + przedstaw. PWPW (stanowisko o eliminacji skanerów od 30.06.2006) + posłowie PiS z inicjatywy których doszło do tego spotkania (SAUK, interpelacja do Min. Infrastruktury) . Pierwsze porozumienie w sprawie kompromisu do wykonywania elektronicznych zdjęć do praw jazdy.

 4. 23.06.2004 r. drugie spotkanie OKBF/ZRP z PWPW – uzgodnienia robocze, po czym PWPW interpretuje błędnie zamiary strony fotografów jako zrywanie negocjacji. Problem wynikł z powodu rzekomej konieczności wykonywania zdjęć nieodpłatnie przez fotografów.

 5. 17.08.2004 r. pismo ZRP do PWPW wyjaśniające rzekome nieporozumienie oraz wytykające niesubordynację w sprawie następnych 2 kabin do urzędó (razem 16 kabin)w. Brak spójności ustaleń z PWPW .

 6. 20.08.2004 r. pismo ZRP do Min. Infrastruktury w sprawie wprowadzenia poprawki w Dz.U. o zróżnicowanie opłat dot. wydawania praw jazdy ze zdjęciem w Urzędzie i bez niego, czyli od fotografa (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 §6) . Jest reperkusja na ankiety dla petentów wprowadzone w starostwach posiadających fotokabiny, na temat funkcjonalności rzekomego udogodnienia dla osób starających się o te dokumenty.

 7. 05.10.2004 r. strona fotografów (KAF K-ce) przekazuje PWPW opracowane 2 warianty założeń technicznych do spełnienia warunków poprawności elektronicznej wraz z mechanizmem transferu zdjęcia od fotografa do PWPW i dalej.

 8. 15.12.2004 r Rozporządzenie Min. Infrastruktury zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. Brak w nim jakiejkolwiek wzmianki o zdjęciach elektronicznych.

 9. 22.12.2004 r. pismo przew. Komisji 3-stronnej ds. Społ.-Gosp do Min. Infrastruktury informujące o niespełnieniu ustaleń przez PWPW o włączenie fotografów do programu pilotażowego.

 10. 17.01.2005 r. szacunkowa ocena skutków ekonomicznych programu pilotażowego opracowana przez stronę rzemieślniczą (ZRP + fotografowie KCF). Według danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego na koniec III kw. 2004r. działalność fotograficzną prowadziło 7.583 firmy o zatrudnieniu do 9 osób. W grupie zakładów zatrudniających od 10 do 49 pracowników było 70 zakładów, powyżej 50-ciu pracowników tylko 3 podmioty.
 11. 18.01.2005 r. natychmiastowe pismo do Min. Infrastruktury z zał. OCENA SKUTKÓW EKONOMICZNYCH j.w.
 12. 16.03.2005 r. spotkanie OKBF/ZRP z PWPW na który powtórnie przywrócono negocjacje na temat warunków techn. Dla wykonywania zdjęć przez fotografów , udział wzięli: przedstawiciele firmy Hewlett Packard . Po raz pierwszy uzgodniono potrzebę zbudowania systemu kontroli jakości. Nadal jednak brak konkretów w sprawie rozbudowywania systemu fotokabin.
 13. 04.04.2005 r. posiedzenie OKBF/ZRP przy współudziale przedstawicieli prasy. Zadania wykonania partii próbnej 1000 zdjęć scedowano na 2 Cechy Branżowe Fot. tzn. Cech Warszawski i Katowicki.,
 14. maj 2005 r. zebrano od członków KCF ca 1000 zdjęć wg ustaleń z PWPW, przesłano do wytwórni, która powtórnie nadała bieg sprawie celem dopracowania poprawności tychże.
 15. 23.06.2005 r. spotkanie OKBRF/ZRP i PWPW , ocena jakości zdjęć oraz przyjęcie przez KCF w K-cach organizacji Centrum Koordynacjii ds. współpracy z PWPW. PWPW przygotuje do 30.08.2005 r,.tekst POROZUMIENIA z ZRP na zasadzie którego fotografowie włączeni zostaną do systemu wykonywania zdjęć do praw jazdy. KCF przygotuje do 15.07.br. wzorzec metryczny dla zdjęć do praw jazdy.
 16. 09.09.2005 r. projekt porozumienia otrzymano z PWPW. Program PWPW otrzymuje nazwę: System KIEROWCA.
 17. 20.09.2005 r. pismo do Sekretarza Stanu w Min. Finansów informujące o braku precyzyjnej wydpowiedzi od PWPW (w porozumieniu) o zaniechaniu zakupu dalszych fotokabin w związku z włączeniem zakładów fotograf. do do systemu wykonywania zdjęć elektronicznych do praw jazdy. Tu w zał. SKUTKI SPOŁ>_EKONOM. ze stycznia (identyczne co do Min. Infrastruktury).
 18. 30.09.2005 r. akceptacja treści POROZUMIENIA, z 1-ną poprawką ze strony ZRP/KCF dla PWPW.
 19. 07.10.2005 r. w DZ (wydanie główne) ukazuje się artykuł o fotokabinach do Urzędów do wykonywania zdjęć paszportowych!!!
 20. 13.10.2005 r. protest KCF do Wojewody Śląkiego w sprawie fotokabin do paszportów.
 21. 13.10.2005 r. AKCJA KCF - rozesłany APEL do fotografów w całej Polsce o zakończonych pomyślnie negocjacjach i podpisaniu POROZUMIENIA do systemu KIETROWCA między PWPW i ZRP.
 22. 18.10.2005 r. przeniesienie POROZUMIENIA na szczebel wyżej tj. PWPW i Ministerstwo Infrastruktury. Niestety przygotowanie do wyborów parlamentarnych i prezydenckich wstrzymuje tok postępowania.
 23. 28.10.2005 r. odpowiedź Wojewody Śląskiego j.w., o skierowaniu sprawy do Dyrektora Departamentu Rejestrów Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji , jako kompetentnej osoby w tej sprawie. 
 24. Czekamy na odpowiedź od tej instytucji państwowej.
 25. 21.11.2005 r. pisma KCF do pp posłów SAUK w sprawie podjęcia interwencji interpelacyjnych o zaniechanie programu fotokabin do paszportów.
 26. 22.11.2005 r. pismo KCF do Premiera RP w sprawie j.w.
 27. 24.11.2005 r. treść POROZUMIENIA do Programu KIEROWCA trafia do Ministra Transportu i Budownictwa (Min. Infrastruktury już tym się nie zajmuje). Otrzymuje ono adnotację o konieczności wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu o wymianie praw jazdy z dn. 15.12.2005 r. – ma być dodany fakt o konieczności zdjęć elektronicznych. Sprawa ponownie nie zostaje postawiona jednoznacznie.
 28. 24.11.2005 r. artykuły w prasie o programie PASZPORT z inicjatywy zarządu KCF.
 29. 28.11.2005 r. PWPW żąda poprawek do treści POROZUMIENIA, zgodnie z sugestiami Min. T. I B.
 30. 13.12.2005 r. Z inicjatywy Posła RP Stanisława Pięty (na wniosek KCF), spotkanie w Gmachu Sejmu RP z V-ce Ministrami w sprawie ustaleń dotyczących planowanych kabin w Urzędach Paszportowych (patrz notatka ze spotkania).
 31. 13.12.2005 r. Umowa o dopuszczeniu fotografów do pilotażu pomiędzy PWPW i ZRP została obustronnie podpisana.
 32. 14.12.2005 r. Z inicjatywy Posła RP Stanisława Szweda (na wniosek KCF), spotkanie z Dyrektorami Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Min. Transportu i Bud. (MTiB) w W-wie, w sprawie ustaleń co do rozpoczęcia Programu Pilotażowego z udziałem fotografów (patrz 2 wersje notatki z MTiB).
 33. 20.12.2005 r. Kontynuacja inicjatywy Posła RP St. Pięty (PiS) – tzn. spotkanie z Dyrektorami Departamentu Rejestrów Państwowych w MSWiA, w sprawie ustaleń technicznych dla zdjęć biometrycznych wykonywanych przez fotografów do paszportów (patrz notatka z DRP_MSWiA- do dzisiaj nieautoryzowana).
 34. 12.01. 2006 r. Planowane spotkanie (zgodnie z ustaleniami w w/w notatce) w DRP MSWiA nie dochodzi do skutku z powodu zmian personalnych w tym resorcie.
 35. 12.01.2006 r. Spotkanie w PWPW stron: ZRP (reprez. przez czł. KCF), PWPW i MTiB oraz Hewlett Packard (wykonawca programu weryfikacyjnego dla zdjęć do użytku zakładów fotograficznych), w celu uściślenia form współpracy oraz prezentacja wykonanego aplikacyjnego Programu Z_F (patrz 2 teksty notatki dość zasadniczo różniące się w treści dotyczącej nierównego traktowania w sensie oceny Programu Pilotażowego). Notatka autoryzowana przez PWPW po 2 tygodniach.
 36. 12.01.2006 r. - . Przekazanie tegoż programu nieodpłatnie stronie ZRP/KCF w celu testowania i zgłoszenia uwag. Uzgodniono i przyjęto harmonogram realizacji zadań do PROGRAMU (patrz harmonogram i PAKIET DP).
 37. 13.01.2006 r. Rusza akcja wyszukiwania zakładów fotograficznych w 16-tu miejscowościach pilotażowych. Treść komunikatu w postaci ALERTU DO FOTOGRAFÓW PILOTAŻOWYCH , zostaje rozesłany drogą internetową do zainteresowanych. Również ukazuje się on na stronie cechowej www.fotograf.org.pl . Uruchomiony zostaje punkt konsultacyjno-szkoleniowy przy KCF . Rozpisane są harmonogramy szkoleń z równoczesną akcją uświadamiająco – edukacyjną dla fotografów pilotażowych oraz wszystkich chętnych do zapoznania się z techniką i technologią PROGRAMU Z_F.
 38. 26.01.2006 r. Powołana zostaje Komisja Odwoławcza przy KCF z zatwierdzonym przez Zarzad Cechu regulaminem działalności.
 39. 31.01.2006 r. Przesłanie listy fotografów proponowanych do Pilotażu, listy uwag usterkujących prawidłowość działania PROGRAMU Z_F oraz projektu plakatu zgodnie z harmonogramem realizacji zadań – do PWPW.
 40. 01.02.2006 r. Otrzymaną treść notatki z ostatniego spotkania w PWPW Zarząd KCF postanawia nie autoryzować ze względu na dość istotną rozbieżność poglądów w kwestiach istotnych dla fotografów. Rozmowy z Posłami RP: St. Pięta, St. Szwed , M. Wójcik powodują ustalenia.
 41. 01.02 – lipiec 2006 r. – KCF szkoli fotografów z zakresu warunków wykonywania zdjęć do prawa jazdy (na zasadach Pilotażowych), oraz do praw jazdy. Szkolenia odbywają się na zasadach dobrowolnych zgłoszeń w Katowicach, Białymstoku, Stargardzie Szcz., Lublinie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Łańcucie, Łodzi na Targach Foto, Będzinie.
 42. 07.02.2006 r. W kancelarii Sejmu RP złożony zostaje tekst interpelacji poselskiej zapytaniem do Ministra TiB o sprecyzowanie faktycznych zamierzeń co do kabin w urzędach i zróżnicowaniu opłat przy składaniu wniosków (patrz treść interpelacji).
 43. 09.02.2006 r. Pismo do dyr. Pawlaka w PWPW z prośbą o zwołanie spotkania w celu sprostowania nieścisłości j.w., ale przy kategorycznym udziale w/w Posłów RP.
 44. 01.03.2006 VII tura rozmów PWPW/ZRP-KCF w sprawie startu zakładów fot. do Pilotażu z uczestnictwem Posła RP St. Pięty w siedzibie PWPW. Przedstawiono zastrzeżenia do Programu ZF.
 45. 03.02.2006 r. - Spotkanie w Departamencie Rejestrów Państwowych MSWiA w sprawie ustalenia formy działania w zakresie wykonywania zdjęć do paszportów na terenie RP/ spotkanie II-gie.
 46. 16.03.2006 .Złożenie w MSWiA propozycji KCF jako wzoru zdjęć do paszportu.
 47. 18.05.2006 r. Raport , ocena i wnioski z przebiegu Akcji Pilotażowej za 2,5 mies. od 01.03. b.r. – KCF ocenia całość jako jeden niewypał ze strony Adm. Państw.
 48. 18.05.2006 r. Instrukcja MSWiA o wykonywaniu zdjęć do paszportów zgodnych z normami ICAO w UE. Zdjęcia maja być na papierze 4 x 5 cm!!!
 49. 31.05.2006 r. Pismo interwencyjne do dyr.Pawlaka i kier.Nowaka (PWPW) w sprawie negatywnego przebiegu PILOTAŻU i ustalenia kryteriów jednolitej oceny zdjęć.
 50. 07.06.2006 r. nowa instrukcja MSWiA (wersja 2-ga) - zdjęcia na papierze 3,5 x 4,5 cm.
 51. 12.06.2006 r. Otrzymujemy nową 3-cią wersję w uzgodnieniu z KCF instrukcji MSWiA.
 52. 16.06.2006 r. - KO KCF sporządza RAPORT z Pilotażu z załącznikami : 01/ sygnały z terenu i 02/ wnioski.
 53. 28.06.2006 r. - VIII tura rozmów PWPW/ZRP-KCF – Ocena Pilotażu z pozytywną oceną pracy fotografów i zastrzeżeniem: jeśli kabiny pozostaną to na zasadach zdrowej konkurencji rynkowe (zdjęcia za odpłatnością).
 54. 14.07.2006 r. – Rozporządzenie MSWiA o wprowadzeniu od 28.07.2006 r. wyłączności przyjmowania w urzędach zdjęć biometrycznych wg nowych zasad (en face).
 55. 28.07.2006 r. – wprowadzenie w/w Rozporządzenia w życie w Urzędach i biurach paszportowych.
 56. 24.08.2006 r.Konferencja prasowa w MSWiA na temat nowych paszportów biometrycznych. Udział wzięli przedstawiciele KCF. Pozytywna ocena V-ce premiera L.Dorna o współpracy z fotografami. Krytyka pomysłu kabinowego. Fragment wypowiedzi ukazał się w WIADOMOŚCIACH TVP1.
 57. 13.12.2006 r. – Pierwszy Kongres Fotografów Polskich w K-cach, FOTO SILESIA 2006. na temat „Przyszłość zakładów fotograficznych”. Na Kongres przybyło około 200 fotografów z całej Polski.
 58. 15.12.2006 r. – IX tura rozmów PWPW/ZRP-KCF w siedzibie PWPW S.A odbyła się narada z udziałem przedstawicieli fotografów, Ministerstwa Transportu i PWPW S.A. poświęcona uzgodnieniu wymagań dla zdjęć cyfrowych do praw jazdy.
 59. 14.03.2007 r. - X tura rozmów PWPW/ZRP-KCF w siedzibie PWPW S.A odbędzie się narada z udziałem przedstawicieli fotografów, Ministerstwa Transportu i PWPW S.A poświęcona uzgodnieniu ostatecznych parametrów do Rozporządzenia Min. Transportu w sprawie wykonywania zdjęć do praw jazdy w formie cyfrowej.
 60. 29.04.2007 – Komunikat KCF nr 7 oraz wzór pisma do zakładów fotograf. o poparcie senackie w sprawie Ustawy o Rzemiośle.
 61. 19.06.2007 – Zalecenie  z Dep.Ewid.Rejestrów MSWiA aby uaktywnić fotografów do wykonywania zdjęć osobom chorym i niepełnosprawnym na terenie gmin i w domach prywatnych. W tym celu wielokrotnie rozsyłano mailing wg kontaktów z e-Bazy.
 62. Czerwiec 2007 – konieczność wymiany dowodów osobistych wszystkich obywateli umocniła pozycję Zakładów świadczących usługi w sposób mobilny i profesjonalny.
 63. 28.08.2007 – Oświadczenie viceministra MSWiAP. Piętaka: MSWiA w porozumieniu z Cechem Fotografów, gwarantowało że zarówno w urzędach otwartych w weekend, jak i podczas akcji objazdowych, można było wykonać zdjęcie do nowego dowodu osobistego.
 64. 10.2007 – zmiany kadrowe w MSWiA w związku z zorganizowanymi przedterminowymi wyborami parlamentarnymi.
 65. 15.01.2008 – Premierowy wykład dla parlamentarzystów Podbeskidzia w środowisku rzemieślniczym. Temat: ALARMUJACY STAN RZEMIOSŁA oraz MiŚ FIRM W OBLICZU NIEUNIKNIONEJ STREFY MONETARNEJ EURO.
 66. 05.02.2008 r. - W dniach 04 i 05. lutego 2008 r., w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Katowicach odbyło się seminarium wraz z warsztatami dla rządnych wiedzy członków KCF. Temat spotkania: Nowoczesne sposoby marketingu dla firm fotograficznych. Wykład prowadziła - pani dr Bogusława Banasik, z wydz. ekonomicznego Polit. Radomskiej . Organizatorem był zarząd KCF.
 67. Luty 2008 – pojawiają się sygnały z kraju o odrzucaniu zdjęć paszportowych przez urzędy terenowe.
 68. Marzec 2008 – KCF uruchamia działalność gospodarczą w zakresie szkoleniowo-edukacyjnym.
 69. 13-15.03.2008 r. – Współorganizujemy MTŁ w Łodzi, jako równoczesny Patron Honorowy. KCF skutecznie reżyseruje i wykonuje 3 seminaria edukacyjne : „ALARMUJĄCY STAN RZEMIOSŁA…”; „Wykład pana Duchnowskiego o zdjęciach do dokumentów” i „Nowoczesne sposoby marketingu” ; . Urządzono stoisko wystawowe wraz z wystawą fotograficzną „PORTRET GLOBALNY” oraz FOTOPARTY INTEGRACYJNE w hotelu CENTRUM w Łodzi.
 70. 05.05.2008 – likwidacja Departamentu Ewidencji Rejestrów i zwolnienie ze stanowiska w  MSWiA - R. Duchnowskiego.
 71. 09.05.2008 – Pismo do Podsekretarza Stanu W.Drożdża z prośbą o spotkanie w celu ustalenia przyczyn problemów w urzędach. Odpowiedzi brak, ale sytuacja się normuje.
 72. 03.04.2009 – Na kolejnych XII Targach FVF w Łodzi KCF organizuje ogólnodostępne seminarium „Nowoczesne narzędzia internetowe w działalności współczesnego Studia i Laboratorium Fotograficznego” – zainteresowanie środowiska jest znikome. A próba zorganizowania ponownego FOTOPARTY spełza na niczym z powodu niewielkiego zainteresowania.
 73. 06.05.2009 – Na Kongresie Przedsiębiorczości w W-wie KCF składa postulat o wprowadzeniu prawnych ograniczeń dla działalności SZAREJ STREFY.
 74. 15.12.2009 – Informacja prasowa o nowych wzorach dowodów osobistych powoduje aktywną postawę KCF . Pismo do Podsekretarza MSWiA W.Drożdża o oficjalną przedmiotową informację.
 75. 06.01.2010 – Pismo z MSWiA „Założenia projektu ustawy o dowodach osobistych” – powoduje lawinę korespondencji w/s doprecyzowania kwestii treści:”70-80% fotografii”.
 76. 28.05.2010 – Zmiany personalne w MSWiA i brak odpowiedzi powodują kolejną korespondencję do Podsekretarza P.Kołodziejczyka, co w efekcie doprowadza do dopuszczenia KCF do współpracy w sprawie sformułowania instrukcji do zdjęć e-dowodowych.
 77. 19.07.2010 – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki (DEPiT) pisemnie zaprasza KCF do współpracy j.w.
 78. 10.08.2010 – KCF przedstawia w DEPiT swoją propozycję Instrukcji do e-dowodu wraz z szablonami masek zdjęciowych uwzględniających kryteria dla osób dorosłych i osobno dla dzieci. Ma to być podstawa do wykonania poprawnego zdjęcia do tzw. „Elektronicznego dokumentu tożsamości”. W sumie w tej sprawie wykonano 3 wyjazdy zespołowe do MSWiA w W-wie oraz wystosowano 6 dokumentów drogą pocztową.
 79. 28.06.2011 - Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności. Nowy dowód osobisty, wyposażony w elektroniczny nośnik danych (mikroprocesor), będzie zawierał bezpłatny elektroniczny podpis osobisty (równoważny ze złożeniem własnoręcznego podpisu). Dzięki bezpłatnemu podpisowi elektronicznemu możliwe będzie korzystanie za pomocą internetu z usług oferowanych przez urzędy.
 80. 27.07.2011 – Pismo z Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA informujące KCF o wykluczeniu obsługi aparatów fotograficznych przez organy gmin.
 81. 16.11.2012 – MSWiA/DEPiT opublikował INSTRUKCJĘ WYKONYWANIA ZDJĘĆ SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA ICAO W ZAKRESIE BIOMETRYCZNEGO WIZERUNKU TWARZY W POLSKICH DOKUMENTACH PODRÓŻY.
 82. Grudzień 2012 – KCF interweniuje w/s braku załącznika nr2 w w/w INSTRUKCJI o obowiązku dla urzędów gminy co do potwierdzenia petentowi na „formularzu odrzucenia zdjęcia” o powodzie odrzucenia tegoż, składanego przez obywatela wraz z wnioskiem. Poczym otrzymuje zapewnienie o pozytywnym uwzględnieniu w erracie.
 83. 28.01.2013 – W związku z nowym wzorem prawa jazdy, KCF zapytuje w piśmie do Dyrektora Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych w PWPW , czy będą obowiązywały jakiekolwiek nowe reguły dla zdjęć do tego dokumentu.
 84. 23.06.2013 – KCF organizuje po raz wtóry integracyjne święto Fotografów wraz z Cechami Poznańskim i Lubelskim w Zabrzu. Jest to kontynuacja tradycyjnego organizowania tego święta w KCF od 1989 roku z podkreśleniem, że uczestnictwo każdorazowo jest ogólnodostępne.
 85. 24.09.2014 – Spotkanie przedstawicieli KCF i Dep.Ewid.Pańsw. MSW . Po czym MSW wydaje INSTRUKCJĘ WYKONYWANIA ZDJĘĆ DO DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH ORAZ DOWODÓW OSOBISTYCH w której istnieje zapis zalecający urzędom: „aby osoba przyjmująca wniosek, na prośbę petenta, pisemnie uzasadniła powód odrzucenia zdjęcia, w celu ułatwienia fotografowi wykonania poprawnego zdjęcia”. Uważamy to w sumie za sukces negocjacyjny KCF-u z administracją państwową szczebla centralnego.
 86. 19.01.2015 – W piśmie od Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych (Roman Kusyk), w sposób nieuzasadniony wycofano się z zamieszczenia zalecenia o pisemnym uzasadnianiu powodu odrzucenia zdjęcia. Równocześnie dając światło zielone dla umieszczania na rewersie zdjęcia daty jego wykonania. KCF zalecił zatem stosować to jako zasadę z zastosowaniem pieczątek tuszowych. Ma to znaczenie dla wiarygodności i rzetelności pracy danego Zakładu Fotograficznego.

_________________________________________________________________

Sporządził w skrótowej formie na użytek informacyjny dla mediów:

Józef Ciszek