Chronologia działań ZRP/KCF w sprawie zdjęć do dokumentów w urzędach administracji państwowej.

 1. 20.02.2004 r. stanowisko Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Fotografów przy ZRP, w sprawie programu pilotażowego 14 kabin bez uzgodnienia z branżą fotograficzną w urzędach Adm. Państwowej z udziałem Min. Infrastruktury.
 2. 31.03.2004 r.  OKBF + ZRP + przedstaw. PWPW (stanowisko o eliminacji skanerów od 30.06.2006) + posłowie PiS z inicjatywy których doszło do tego spotkania (SAUK, interpelacja do Min. Infrastruktury) . Pierwsze porozumienie w sprawie kompromisu do wykonywania elektronicznych zdjęć  do praw jazdy.
 3. 23.06.2004 r. drugie spotkanie OKBF/ZRP z PWPW – uzgodnienia robocze, po czym PWPW interpretuje błędnie zamiary strony fotografów jako zrywanie negocjacji. Problem wynikł z powodu rzekomej konieczności wykonywania zdjęć nieodpłatnie przez fotografów.
 4. 17.08.2004 r. pismo ZRP do PWPW wyjaśniające rzekome nieporozumienie oraz wytykające niesubordynację w sprawie następnych 2 kabin do urzędów. Brak spójności ustaleń z PWPW.
 5. 20.08.2004 r. pismo ZRP do Min. Infrastruktury w sprawie wprowadzenia poprawki w Dz.U. o zróżnicowanie opłat dot. wydawania praw jazdy ze zdjęciem w Urzędzie i bez niego, czyli od fotografa (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 §6) . Jest reperkusja na ankiety dla petentów wprowadzone w starostwach posiadających fotokabiny, na temat funkcjonalności rzekomego udogodnienia dla osób starających się o te dokumenty.
 6. 05.10.2004 r. strona fotografów (KAF K-ce) przekazuje PWPW opracowane 2 warianty założeń technicznych do spełnienia warunków poprawności elektronicznej wraz z mechanizmem transferu zdjęcia od fotografa do PWPW i dalej.
 7. 15.12.2004 r  Rozporządzenie Min. Infrastruktury zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. Brak w nim jakiejkolwiek wzmianki o zdjęciach elektronicznych.
 8. 22.12.2004 r. pismo przew. Komisji 3-stronnej ds. Społ.-Gosp  do Min. Infrastruktury informujące o niespełnieniu ustaleń przez PWPW o włączenie fotografów do programu pilotażowego.
 9. 17.01.2005 r. szacunkowa ocena skutków ekonomicznych programu pilotażowego opracowana przez stronę rzemieślniczą (ZRP + fotografowie KCF). Według danych  uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego  na koniec III kw. 2004r. działalność fotograficzną prowadziło 7.583 firmy o zatrudnieniu do 9 osób. W grupie zakładów zatrudniających od 10 do 49 pracowników było 70 zakładów, powyżej 50-ciu pracowników tylko 3 podmioty.
 10. 18.01.2005 r. pismo do Min. Infrastruktury z zał. OCENA SKUTKÓW EKONOMICZNYCH j.w.
 11. 16.03.2005 r. spotkanie OKBF/ZRP z PWPW na który powtórnie przywrócono negocjacje na temat warunków techn. Dla wykonywania zdjęć przez fotografów , udział wzięli: przedstawiciele firmy Hewlett Packard . Po raz pierwszy uzgodniono potrzebę zbudowania systemu kontroli jakości. Nadal jednak brak konkretów w sprawie rozbudowywania systemu fotokabin.
 12. 04.04.2005 r. posiedzenie OKBF/ZRP przy współudziale przedstawicieli prasy. Zadania wykonania partii próbnej 1000 zdjęć scedowano na 2 Cechy Branżowe Fot. tzn. Cech Warszawski i Katowicki.
 13. maj 2005 r. zebrano ca 1000 zdjęć wg ustaleń z PWPW, przesłano do wytwórni, która powtórnie nadała bieg sprawie celem dopracowania poprawności tychże.
 14. 23.06.2005 r. spotkanie OKBRF/ZRP i PWPW , ocena jakości zdjęć oraz przyjęcie  przez KCF w K-cach organizacji Centrum Koordynacjii ds. współpracy z PWPW.  PWPW przygotuje do 30.08.2005 r,.tekst POROZUMIENIA z ZRP na zasadzie którego fotografowie włączeni zostaną do systemu wykonywania zdjęć do praw jazdy. KCF przygotuje do 15.07.br. wzorzec metryczny dla zdjęć do praw jazdy.
 15. 09.09.2005 r. projekt porozumienia otrzymano z PWPW. Program PWPW otrzymuje nazwę: System KIEROWCA.
 16. 20.09.2005 r. pismo do Sekretarza Stanu w Min. Finansów informujące o braku precyzyjnej wydpowiedzi od PWPW (w porozumieniu) o zaniechaniu zakupu dalszych fotokabin w związku z włączeniem zakładów fotograf. do do systemu wykonywania zdjęć elektronicznych do praw jazdy. Tu w zał. SKUTKI SPOŁ>_EKONOM. ze stycznia (identyczne co do Min. Infrastruktury).
 17. 30.09.2005 r. akceptacja treści POROZUMIENIA, z 1-ną poprawką ze strony ZRP/KCF dla PWPW.
 18. 07.10.2005 r. w DZ (wydanie główne) ukazuje się artykuł o fotokabinach do Urzędów do wykonywania zdjęć paszportowych!!!
 19. 13.10.2005 r. protest KCF do Wojewody Śląkiego w sprawie fotokabin do paszportów.
 20. 13.10.2005 r. rozesłany APEL do fotografów w całej Polsce o zakończonych pomyślnie negocjacjach i podpisaniu POROZUMIENIA do systemu KIETROWCA między PWPW i ZRP.
 21. 18.10.2005 r.  przeniesienie POROZUMIENIA na szczebel wyżej tj. PWPW i Ministerstwo Infrastruktury. Niestety przygotowanie do wyborów parlamentarnych i prezydenckich wstrzymuje tok postępowania.
 22. 28.10.2005 r. odpowiedź Wojewody Śląskiego j.w., o skierowaniu sprawy do Dyrektora Departamentu Rejestrów Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji , jako kompetentnej osoby w tej sprawie.
 23. 21.11.2005 r. pisma KCF do pp posłów SAUK w sprawie podjęcia interwencji interpelacyjnych o zaniechanie programu fotokabin do paszportów.
 24. 22.11.2005 r. pismo KCF do Premiera RP w sprawie j.w.
 25. 24.11.2005 r. treść POROZUMIENIA do Programu KIEROWCA trafia do Ministra Transportu i Budownictwa (Min. Infrastruktury już tym się nie zajmuje). Otrzymuje ono adnotację o konieczności wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu o wymianie praw jazdy z dn. 15.12.2005 r. – ma być dodany fakt o konieczności zdjęć elektronicznych. Sprawa ponownie nie zostaje postawiona jednoznacznie.
 26. 24.11.2005 r. artykuł w KRONICE (dziennik regionalny) o programie PASZPORT. 
 27. 28.11.2005 r. PWPW żąda poprawek do  treści POROZUMIENIA, zgodnie z sugestiami Min. T. I B.
 28. 13.12.2005 r. Z inicjatywy Posła RP Stanisława Pięty (na wniosek KCF), spotkanie w Gmachu Sejmu RP z V-ce Ministrami w sprawie ustaleń dotyczących planowanych kabin w Urzędach Paszportowych (patrz notatka ze spotkania).
 29. 13.12.2005 r. Umowa o dopuszczeniu fotografów do pilotażu  pomiędzy PWPW i  ZRP została obustronnie podppisana
 30. 14.12.2005 r. Z inicjatywy Posła RP Stanisława Szweda (na wniosek KCF), spotkanie z Dyrektorami Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Min. Transportu i Bud. (MTiB) w W-wie, w sprawie ustaleń co do rozpoczęcia Programu Pilotażowego z udziałem fotografów (patrz 2 wersje notatki z MTiB).
 31. 20.12.2005 r. Kontynuacja inicjatywy Posła RP St. Pięty – tzn. spotkanie z Dyrektorami Departamentu Rejestrów Państwowych w MSWiA, w sprawie ustaleń technicznych dla zdjęć biometrycznych wykonywanych przez fotografów do paszportów (patrz notatka z DRP_MSWiA- do dzisiaj nieautoryzowana).
 32. 12.01. 2006 r. Planowane spotkanie (zgodnie z ustaleniami w w/w notatce) w DRP MSWiA nie dochodzi do skutku z powodu zmian personalnych w tym resorcie.
 33. 12.01.2006 r. Spotkanie w PWPW stron: ZRP (reprez. przez  czł.  KCF), PWPW i MTiB oraz Hewlett Packard (wykonawca programu weryfikacyjnego dla zdjęć do użytku zakładów fotograficznych), w celu uściślenia form współpracy oraz prezentacja wykonanego aplikacyjnego Programu Z_F (patrz 2 teksty notatki dość zasadniczo różniące się w treści dotyczącej nierównego traktowania w sensie oceny Programu Pilotażowego). Notatka autoryzowana przez PWPW po 2 tygodniach. Przekazanie tegoż programu nieodpłatnie stronie ZRP/KCF w celu testowania i zgłoszenia uwag. Uzgodniono i przyjęto harmonogram realizacji zadań do PROGRAMU (patrz harmonogram i PAKIET DP).
 34. 13.01.2006 r. Rusza akcja wyszukiwania zakładów fotograficznych w 16-tu miejscowościach pilotażowych. Treść komunikatu w postaci ALERTU DO FOTOGRAFÓW PILOTAŻOWYCH , zostaje rozesłany drogą internetową do zainteresowanych. Również ukazuje się on na stronie cechowej www. Uruchomiony zostaje punkt konsultacyjno-szkoleniowy przy KCF . Rozpisane są harmonogramy szkoleń z równoczesną akcją uświadamiająco – edukacyjną dla fotografów pilotażowych oraz wszystkich chętnych do zapoznania się z techniką i technologią PROGRAMU Z_F.
 35. 26.01.2006 r. Powołana zostaje Komisja Odwoławcza przy KCF z zatwierdzonym przez Zarzad Cechu regulaminem działalności.
 36. 31.01.2006 r. Przesłanie listy fotografów  proponowanych do Pilotażu,  listy uwag usterkujących prawidłowość działania PROGRAMU Z_F oraz projektu plakatu zgodnie z harmonogramem realizacji zadań wg punktu 33  –  do PWPW.
 37. 01.02.2006 r. Otrzymaną treść notatki z ostatniego spotkania w PWPW Zarząd KCF postanawia nie autoryzować ze względu na dość istotną rozbieżność poglądów w kwestiach istotnych dla fotografów. Rozmowy z Posłami RP: St. Pięta, St. Szwed , M. Wójcik powodują ustalenia.
 38. 01.02 – lipiec 2006 r. – KCF szkoli fotografów z zakresu warunków wykonywania zdjęć do prawa jazdy (na zasadach Pilotażowych), oraz do praw jazdy. Szkolenia odbywają się na zasadach dobrowolnych zgłoszeń w Katowicach, Białymstoku, Stargardzie Szcz., Lublinie, Bydgoszczy,  Wrocławiu, Łańcucie, Łodzi na Targach Foto, Będzinie. 
 39. 07.02.2006 r. W kancelarii Sejmu RP złożony zostaje tekst interpelacji poselskiej z zapytaniem do Ministra TiB o sprecyzowanie faktycznych zamierzeń co do kabin w urzędach i zróżnicowaniu opłat przy składaniu wniosków (patrz treść interpelacji). 09.02.2006 r. Pismo do dyr. Pawlaka z PWPW z prośbą o zwołanie spotkania w celu sprostowania nieścisłości j.w., ale przy kategorycznym udziale w/w Posłów RP.
 40. 01.03.2006 VII tura rozmów PWPW/ZRP-KCF w sprawie startu zakładów fot. do Pilotażu z uczestnictwem Posła RP St. Pięty.Przedstawiono zastrzeżenia do Programu ZF..
 41. 03.02.2006 r. Spotkanie w Departamencie Rejestrów Państwowych MSWiA w sprawie ustalenia formy działania w zakresie wykonywania zdjęć do paszportów na terenie RP/ spotkanie II-gie
 42. 16.03.2006 .Złożenie w MSWiA propozycji KCF jako wzoru zdjęć do paszportu.
 43. 18.05.2006 r. Raport , ocena i wnioski  z przebiegu Akcji Pilotażowej za 2,5 mies. od 01.03. b.r. – KCF ocenia całość jako jeden niewypał ze strony Adm. Państw.
 44. 18.05.2006 r. Instrukcja MSWiA o wykonywaniu zdjęć do paszportów zgodnych z normami ICAO w UE. Zdjęcia maja być na papierze 4 x 5 cm!!!
 45. 31.05.2006 r. Pismo interwencyjne do dyr.Pawlaka i kier.Nowaka (PWPW)  w sprawie negatywnego przebiegu PILOTAŻU i ustalenia kryteriów jednolitej oceny zdjęć.
 46. 07.06.2006 r. nowa instrukcja MSWiA (wersja 2-ga)  - zdjęcia na papierze 3,5 x 4,5 cm.
 47. 12.06. Otrzymujemy nową poprawioną w uzgodnieniu z KCF  instrukcję MSWiA (wersja 3-cia).
 48. 16.06.2006 r. - KO KCF sporządza RAPORT z Pilotażu z załącznikami : 01/ sygnały z terenu i 02/ wnioski..
 49. 28.06.2006 r. - VIII tura rozmów PWPW/ZRP-KCF – Ocena Pilotażu z pozytywną oceną pracy fotografów i zastrzeżeniem: jeśli kabiny pozostaną to na zasadach zdrowej konkurencji rynkowe (zdjęcia za odpłatnością).
 50. 14.07.2006 r. – Rozporządzenie MSWiA o wprowadzeniu od 28.07.2006 r. wyłączności przyjmowania w urzędach zdjęć biometrycznych wg nowych zasad (en face).
 51. 28.07.2006 r. – wprowadzenie w/w Rozporządzenia w życie w Urzędach i biurach paszportowych.
 52. 24.08.2006 r. – Konferencja prasowa w MSWiA na temat nowych paszportów biometrycznych. Udział wzięli przedstawiciele KCF. Pozytywna ocena V-ce premiera L.Dorna o współpracy z fotografami. Krytyka pomysłu kabinowego.
 53. 13.12.2006 r. – Pierwszy Kongres Fotografów Polskich w K-cach, FOTO SILESIA 2006. na temat „Przyszłość zakładów fotograficznych”. Na Kongres przybyło około 200 fotografów z całej Polski.
 54. 15.12.2006 r. – IX tura rozmów PWPW/ZRP-KCF  w siedzibie PWPW S.A odbyła się narada z udziałem przedstawicieli fotografów, Ministerstwa Transportu i PWPW S.A.poświęcona uzgodnieniu wymagań dla zdjęć cyfrowych do praw jazdy.
 55. 14.03.2007 r. - X tura rozmów PWPW/ZRP-KCF  w siedzibie PWPW S.A odbędzie się narada z udziałem przedstawicieli fotografów, Ministerstwa Transportu i PWPW S.A poświęcona uzgodnieniu ostatecznych parametrów do Rozporządzenia Min. Transportu w sprawie wykonywania zdjęć do praw jazdy w formie cyfrowej.
 56. 29.04.2007 – Komunikat KCF nr 7 oraz wzór pisma do zakładów fotograf. o poparcie senackie w sprawie Ustawy o Rzemiośle.
 57. 19.06.2007 – Zalecenie  z Dep.Ewid.Rejestrów MSWiA aby uaktywnić fotografów do wykonywania zdjęć osobom chorym i niepełnosprawnym na terenie gmi i w domach prywatnych. W ty celu wielokrotnie rozsyłano mailing wg kontaktów z e-Bazy.
 58. X.2007 – zmiany kadrowe w MSWiA w związku z przedterminowymi wyborami parlamentarnymi.
 59. 15.01.2008 – Premierowy wykład dla parlamentarzystów Podbeskidzia w śodowisku rzemieślniczym. Temat: ALARMUJACY STAN RZEMIOSŁA oraz MiŚ FIRM W OBLICZU NIEUNIKNIONEJ STREFY MONETARNEJ EURO.
 60. luty 2008 – pojawiają się sygnały z kraju o odrzucaniu zdjęć paszportowych przez urzędy terenowe.
 61. 13-15.03.2008 r. – Współorganizujemy MTŁ w Łodzi, jako równoczesny Patron Honorowy. Wykład pana Duchnowskiego o zdjęciach do dokumentów nie wnosi wiele nowego. Sytuacja wydaje się uspokojona. Instrukcja dotychczasowa obowiązuje.
 62. 05.05.2008 – likwidacja Departamentu Ewidencji Rejestrów i zwolnienie ze stanowiska w  MSWiA R. Duchnowskiego.
 63. 09.05.2008 – Pismo do Podsekretarza Stanu W.Drożdża z zapytaniem o wyjaśnienie i prośbą o spotkanie w celu ustalenia przyczyn problemów w urzędach.


_________________________________________________________________


Sporządził w skrótowej formie na użytek informacyjny dla mediów:

Józef Ciszek 

        (prezes zarządu KRAJOWEGO CECHU FOTOGRAFÓW z siedzibą w Katowicach):
Zaloguj się

Login

Hasło

Rejestracja
Zapomniałem hasła

Znajdź Fotografa


Znajdź Fotografa
 • Zobacz listę członków KCF w danym województwie